Finansiell due diligence (FDD)

Vad är finansiell due diligence (FDD)?

Finansiell due diligence (FDD) är en form av due diligence som fokuserar på att samla in och analysera finansiell information om ett målföretag åt köparföretaget inför en företagstransaktion. Finansiell due diligence kan på svenska översättas till ”finansiell besiktning”, dock används termen ”finansiell due diligence” mer flitigt.

Vad är syftet med FDD?

Det övergripande syftet med en FDD är att samla in, analysera och dra slutsatser om finansiell information för att ge köparföretaget värdefull beslutsinformation i samband med värdering och prissättning av målföretaget.

I vidare bemärkelse skapar en FDD värde genom att:

 • Förbättra köparföretagets förståelse av målföretagets affärsmodell;
 • Hjälpa köparföretaget att identifiera och förstå målföretagets kritiska framgångsfaktorer;
 • Bidra med förståelse av målföretagets underliggande förmåga att generera vinster och kassaflöde, inklusive identifiering av drivarna bakom historisk intjäning;
 • Analysera målföretagets tillgångsmassa för att identifiera eventuella investeringsbehov;
 • Hjälpa köparföretaget att identifiera och förstå målföretagets rörelsekapitalbehov;
 • Identifiera eventuella avvikelser som bör påverka prissättningen av målföretaget; och
 • Identifiera och beskriva eventuella risker som behöver täckas i ett Sales and Purchase Agreement (SPA) som garanti eller indemnity.

Vad omfattar en FDD?

En FDD kan bland annat omfatta analys av följande delområden:

 • Intäkter, kostnader och resultat (inklusive identifiering av engångsposter och underliggande lönsamhet);
 • Budget och prognoser;
 • Kassaflöde;
 • Capital expenditure (CapEx);
 • Rörelsekapital;
 • Finansiering;
 • Personal och pensioner;
 • Redovisningsprinciper; och
 • Åtaganden och ansvarsförbindelser.

Vilka utför FDD?

Det är framförallt de stora internationella revisionsbyråerna som utför FDD, de har till och med skapat särskilda avdelningar som fokuserar på FDD. Ofta heter dessa avdelningar ”Transaction Services” eller ”Transaction Advisory Services”. Tjänsterna som dessa avdelningar erbjuder är i princip identiska, därför bör en köpare att be om offert från flera revisionsbyråer.

Det finns även andra aktörer som erbjuder FDD till sina kunder. Dock ställer en komplett FDD stora krav på redovisnings- och skattekunskap varför en revisionsbyrå oftast är att föredra.

Financial due diligence (FDD) vs. Commercial due diligence (CDD)

Som vi har nämnt ovan fokuserar en FDD på analys av finansiell data. En commercial due diligence (CDD), som på svenska översätts till ”kommersiell företagsbesiktning” eller ”kommersiell due diligence”, omfattar ofta analys och bedömning av målföretagets marknad, kunder, konkurrenter, produkter och/eller tjänster samt potential.

Scroll to Top