Payback-metoden

Vad är payback-metoden?

Payback-metoden (även kallad ”återbetalningsmetoden” och ”pay-off-metoden”) är den enklaste kalkylmetoden för investeringskalkylering. Metoden beräknar hur lång tid det tar innan de ackumulerade inbetalningsöverskotten är lika stora som grundinvesteringen. Med andra ord hur lång tid det tar innan investeringen är återbetalad.

En investering ska enligt payback-metoden genomföras om (i) den återbetalas inom investeringens ekonomiska livstid eller (ii) den beräknade återbetalningstiden understiger företagets krav på återbetalningstid (om sådana krav finns). Vid jämförelse av flera liknande investeringar är tumregeln att välja den med kortast återbetalningstid.

Beräkning och formel

Payback-metoden kan beräknas på två sätt, med eller utan kalkylränta.

Utan kalkylränta

Payback-metoden utan kalkylränta

Ett exempel: En grundinvestering om 100 000 kr förväntas inbringa årliga inbetalningsöverskott om 10 000 kr. Efter hur många år är investeringen återbetalad?

Svar: 100 000 kr / 10 000 kr = 10 år.

Med kalkylränta

Payback-metoden kan som sagt även ta hänsyn till en kalkylränta genom att nuvärdesberäkna inbetalningsöverskotten. Med andra ord kommer återbetalningstiden nu ange hur lång tid det tar att återbetala investeringen plus ränta, vilket förlänger återbetalningstiden.

Formeln för att nuvärdesberäkna ett inbetalningsöverskott är:

payback-period formel

payback-metoden formel

För konstanta inbetalningsöverskott kan följande formel användas:

payback-period formel

payback-metoden förklaring

Exempel med kalkylränta:

Vi antar en grundinvestering om 100,000 kr som förväntas ge årliga inbetalningsöverskott om 30,000 kr. Kalkylräntan är 10%.

Med hjälp av den första formeln ovan kan vi (i) nuvärdesberäkna samtliga inbetalningsöverskott och (ii) summera dessa tills vi når ett ackumulerat nuvärde som är noll eller mer. I tabellen nedan ser vi att det maximalt kommer ta 5 år.

payback-metoden formel

Med hjälp av interpolering kan vi beräkna återbetalningstiden till:

Återbetalningstiden = 4 år + (0-4,904)/18,628 ≈ 4.26 år

Om vi använder formeln för fasta belopp kan vi beräkna återbetalningstiden till:

payback-metoden formel

Begränsningar med payback-metoden

  • Payback-metoden tar inte hänsyn till in- och utbetalningar efter återbetalningstiden.
  • Om kalkylräntan inte beaktas tar payback-metoden inte hänsyn till att in- och utbetalningarna sker vid olika tillfällen.
Scroll to Top