Upplupna intäkter

Vad är upplupna intäkter?

Upplupna intäkter är intäkter för utförda tjänster och/eller levererade varor för innevarande räkenskapsår men som företaget ännu inte har fakturerat och således inte fått betalt för. Det kan till exempel vara intäkter för varor som företaget har levererat till sin kund under 2019 men som kommer faktureras först under 2020.

Upplupna intäkter omfattas av begreppet interimsfordringar.

Hur bokförs upplupna intäkter?

En upplupen intäkt ska tas upp som:

  • kortfristig fordran på balansräkningen eftersom det är sannolikt att företaget kommer erhålla framtida ekonomiska fördelar i form av fakturering och slutligen betald faktura, och
  • upplupen intäkt i resultaträkningen med samma belopp.

Syftet med att bokföra upplupna intäkter är att inkomster ska tas upp som intäkter i rätt period, det vill säga när de faktiskt har intjänats. Detta kallas periodisering.

När företaget under kommande år fakturerar för de utförda tjänsterna och/eller de levererade varorna återförs den kortfristiga fordran och de upplupna intäkterna i samband med att fakturan bokas upp. De intäkter som bokas upp i samband med faktureringen reduceras med de ”återförda” intäkterna eftersom intäkterna för denna försäljning redan togs upp under föregående räkenskapsår.

Exempel 1:

Ett företag har levererat varor till en kund till ett värde om 12,500 kr (inkl. moms) under 2019, fakturan skickas dock inte förrän 2020. Hur ska detta reflekteras i bokföringen under räkenskapsåren 2019 respektive 2020?

När varorna levereras under 2019 kan verifikationen se ut så här:

[table id=1 /]

När fakturan skickas kan verifikationen se ut så här:

[table id=2 /]

Först görs alltså en återföring motsvarande den verifikation företaget bokade upp under 2019. Sedan bokas kundfakturan upp som vanligt mot kundfordran, försäljningskonto och momskonto.

Scroll to Top