Fond

En fond är en samling aktier eller andra värdepapper, exempelvis räntebärande värdepapper. Alla som sparar i fonden äger en del av de samlade tillgångarna som fonden utgörs av.

Du blir som andelsägare i en fond indirekt ägare i alla de olika bolag som fonden investerar i. Istället för att du själv köper aktier direkt i bolagen ger du, när du sparar i en fond, uppdraget att investera i olika bolag åt en fondförvaltare.

Hur fungerar investering i fonder?

En fond utgörs av ägande i ett antal värdepapper. Du som fondsparare äger därmed en del av alla dess tillgångar. En värdepappersfond ska enligt lag sprida riskerna på flera värdepapper.

Fondens förvaltare har ansvaret för att göra placeringarna i olika värdepapper. Därmed slipper du vara lika aktiv i förhållande till om du väljer att investera direkt i olika värdepapper. Fondförvaltaren har oftast en särskild expertis på den marknad som fonden riktar in sig på. Vissa fonder kan ha en enklare investeringsmodell, och investerar exempelvis i de 30 största bolagen på en viss marknad.

Fondbolaget 

Det är fondbolag som förvaltar fonder. Det finns fondbolag som ägs av banker eller försäkringsbolag. Det finns även enskilda och fristående fondbolag. Om fondbolaget ingår i en bank- eller försäkringskoncern så ska verksamheten vara skild från bankens övriga verksamhet.

Skyddat sparande

En fondförvaltare får välja värdepapper att investera i helt fritt och det finns många regler som reglerar fondförvaltning.  Enligt lag måste varje fond ha fondbestämmelser som beskriver hur just den fonden får göra investeringar. Bestämmelserna utformas av fondbolaget eller fondförvaltare enligt de regler som finns och den placeringsinriktning som fonden ska ha. Bestämmelserna ska godkännas av Finansinspektionen i Sverige eller motsvarande tillsynsmyndighet i det land där fonden är registrerad.

Tillgångarna skyddade vid konkurs

Tillgångarna i fonderna förvaras hos ett så kallat förvaringsinstitut, exempelvis en bank, och alla transaktioner gällande fonden måste gå genom förvaringsinstitutet.

Om ett fondbolag går i konkurs påverkas inte fondens värde och själva fonden kan inte gå i konkurs. För fonder registrerade i Sverige gäller att om fondbolaget ändå skulle komma på obestånd, eller om fondbolaget av annan anledning inte kan eller vill fortsätta förvalta fonden, övertas förvaltningen av förvaringsinstitutet. Därefter kan förvaltningen övertas av annan fondförvaltare. Om sådan saknas läggs fonden ner och fondens förmögenhet utbetalas till andelsägarna.

Scroll to Top