Förutbetalda kostnader

Vad är förutbetalda kostnader?

Förutbetalda kostnader är kostnader för ej utförda tjänster och/eller ej levererade varor men som företaget har betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret.

Förutebetalda kostnader kan till exempel vara hyreskostnader som företaget betalar en månad i förskott.

Förutbetalda kostnader omfattas av begreppet interimsfordringar.

Hur bokförs förutbetalda kostnader?

En förutbetald kostnad ska tas upp som:

  • kortfristig fordran på balansräkningen eftersom det är sannolikt att företaget kommer erhålla framtida ekonomiska fördelar i forma av utförda tjänster och/eller levererade varor.

Syftet med att bokföra förubetalda kostnader är att utgifter ska tas upp som kostnader i rätt period, det vill säga när tjänsterna har utförts och/eller när varorna har levererats. Detta kallas periodisering.

När väl tjänsterna har utförts och/eller när varorna har levererats bokas den kortfristiga fordran bort och istället bokas en kostnad i resultaträkningen.

Exempel 1:

Ett företag har fått en leverantörsfaktura om 125,000 kr (inkl. 25% moms) avseende lokalhyra för de nästkommande tre månaderna. Eftersom företaget ännu inte har utnyttjat den hyrestid som fakturan avser bokas en förutbetald kostnad.

Så här kan verifikationen se ut:

[table id=3 /]

Scroll to Top