Enterprise value (EV)

Vad är enterprise value?

Enterprise value (EV) är ett vanligt förekommande mått på det totala marknadsvärdet på ett företag. EV är summan av vad ett företag är värt för samtliga investerare, det vill säga för både aktieägare och långivare. Det kan betraktas som det teoretiska priset för att köpa hela rörelsen, det vill säga priset för att köpa samtliga aktier samt betala av dess lån.

Måttet används av analytiker och investerare för att diskutera det aggregerade företagsvärdet istället för att endast fokusera på marknadsvärdet på aktierna (”market cap”).

Enterprise value kallas också ”total enterprise value” och ”firm value”. På svenska används också begreppen ”företagsvärde” och ”rörelsevärde” synonymt med enterprise value.

Hur beräknas enterprise value (EV)?

EV definieras som:

enterprise value

eller:

enterprise value

eller:

enterprise value

EV beräknas således genom att summera:

  1. (+) marknadsvärdet på eget kapital, vilket för börsnoterade företag är antalet utestående aktier multiplicerat med aktiepriset, och
  2. (+) marknadsvärdet på skulderna, det vill säga både kort- och långfristiga skulder. Om marknadsvärdet på skulderna är okänt kan de bokförda värdena användas.
  3. (-) minskat med likvida medel. Man subtraherar likvida medel eftersom det tillhör ägarna och därför antas användas av köparen för att i betala av en del av skulderna och således minska det teoretiska priset för att köpa hela rörelsen.

Det finns dock situationer när det inte passar att beräkna EV på detta sätt, till exempel om (i) det är ett privat företag utan något känt marknadsvärde på eget kapital eller (ii) om du vill värdera bolaget på egen hand. I båda dessa situationer kan du välja att beräkna EV med hjälp av någon av de två huvudmetoderna inom företagsvärdering, det vill säga avkastningsvärdering eller relativvärdering (också kallad jämförande värdering eller multipelvärdering).

DCF-värdering är den vanligaste formen av avkastningsvärdering. Kortfattat beräknas EV i en sådan värdering som nuvärdet av ett företags framtida fria kassaflöden.

Relativvärdering syftar till att fastställa ett företags EV utifrån prissättningen av jämförbara noterade bolag eller från kända transaktionspriser av icke noterade bolag genom att applicera värderingsmultiplar (så som EV/EBITDA, EV/EBIT och EV/S).

Enterprise value är oberoende av kapitalstrukturen

EV anses vara oberoende av företagets kapitalstruktur och kan således användas vid jämförelse av företag med olika kapitalstrukturer. Med andra ord påverkas EV inte av förändringar i kapitalstrukturen. Till exempel kan ett företag förändra sin kapitalstruktur genom att (i) ta ett nytt banklån eller (ii) ta in nytt kapital genom nyemission eller aktieägartillskott.

I det första exemplet ökar företagets skulder, dock kompenseras ökningen av skulderna med en lika stor ökning av likvida medel. Enligt EV-formlerna som presenteras ovan är alltså EV oförändrat. Samma princip gäller för det andra exemplet. Om ett företag tar in kapital från befintliga eller nya ägare leder det till en ökning av aktievärdet som kompenseras med en lika stor ökning av likvida medel.

Enterprise value vs. equity value

EV är summan av vad ett företag är värt för samtliga investerare, det vill säga för både aktieägare och långivare. Med equity value (på svenska: aktievärde) menas vad företaget är värt för aktieägarna.

Scroll to Top